ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Μελέτη – Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

  • Η Ενεργειακή Φιλίππων παρέχει πλήρη υποστήριξη στον τομέα της μελέτης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αναλαμβάνει την μελέτη χωροθέτησης, την μελέτη απόδοσής, την αδειοδότηση και τέλος την εγκατάσταση του έργου.

Αυτοπαραγωγή – Net metering.

  • Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Η Ενεργειακή Φιλίππων αναλαμβάνει την μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής.

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. 

  • Η Ενεργειακή Φιλίππων παρέχει πλήρη υποστήριξη στην μελέτη και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.